Dotacje z programów europejskich

Dotacje z programów europejskich cieszą się sporym zainteresowaniem od wielu lat. Są nieodpłatnym wsparciem finansowym przyznawanym ze środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel. Datacje są przyznawane zwykle przy i po spełnieniu określonych warunków przez podmiot bądź osobę ubiegającą się o dotacje.

Dotacja z programów europejskich jest zwykle przyznawana małym i średnim przedsiębiorstwom. Przykładowym warunkiem dzięki któremu biorca nie będzie musiał zwrócić dotacji jest utrzymanie działalności przez określony czas bądź też utrzymanie pracownika przy zatrudnieniu przez czas określony w dokumentach. Dotację można przeznaczyć na różnego rodzaju cele podnoszące jakość oferowanych produktów bądź usług przedsiębiorców, ale także na wszelką działalność poprawiająca funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Przykładowe rodzaje działań na które można przeznaczyć środki pochodzące z dotacji to: budowa sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu (IOB) dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP, wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych usług, projekt grantowy zakładający wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez instytucje otoczenia biznesu, zakup specjalistycznych usług przez MŚP, opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług.

Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone także na:

  • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia,
  • realizacja programów aktywizacji zawodowej (pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia),
  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie adaptacyjne pracowników, którzy uzyskają zatrudnienie w ramach projektu lub odbywają staż/praktykę zawodową lub wolontariat.